fbpx

Privacybeleid

Privacyverklaring 

i-Search is ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 77106822 en zal hierna verder aangeduid worden als: ‘i-Search’.  

Inleiding

Wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van i-Search dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt op verschillende manieren. i-Search verwerkt persoonsgegevens via de website www.i-search.nl (hierna: de ‘Website’). i-Search acht de zorgvuldige omgang met uw (persoons)gegevens van groot belang en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website. 

Al uw gegevens worden door i-Search daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Bent u online bezoeker van onze Website? 

Als u onze Website bezoekt verstrekt u gegevens aan i-Search zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van i-Search. Maar ook gebruik(ers)gegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan i-Search worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt 24 maanden.

Maakt u gebruik van onze vacaturediensten?

i-Search maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De actief door u verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die u op onze Website achterlaat middels invulling van contactformulieren. Deze actief verstrekte gegevens worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

  • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren;
  • daarnaast gebruikt i-Search uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie, om u aanbiedingen te kunnen doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van i-Search en om specifiek op u gerichte vacatures te kunnen tonen;
  • indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens met uw toestemming gedeeld met potentiële Opdrachtgevers, Werkgevers en/of kandidaten.

De passief door u verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan ons verstrekt zonder dat u dit misschien direct doorheeft. U moet dan denken aan apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van uw besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van i-Search. 

Ook gebruiksgegevens van de Website worden door u verstrekt zoals het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst waarvan u gebruik maakt. In sommige gevallen kunt u via de Website doorklikken naar de website van derden. i-Search is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Evenmin is i-Search verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van de door u achtergelaten persoonsgegevens door andere gebruikers van de Website zoals Opdrachtgevers, Werkgevers en/of Kandidaten waarnaar uw gegevens zijn doorgeleid. 

Generieke of gepersonaliseerde pushberichten van i-Search 

i-Search stuur u, na expliciete toestemming, generieke of gepersonaliseerde (push)berichten. Via de instellingen in de browser kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen. 

Samengesteld profiel

De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen kunnen op basis van postcode worden verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. i-Search gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

  • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de gebruiker;
  • doelgericht adverteren;
  • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals (doch niet uitsluitend) Facebook.

Bijzondere persoonsgegevens

De Website en diensten van i-Search hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 18 jaar. i-Search kan echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat i-Search zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via caron@i-search.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Cookies

De Website van i-Search maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. 

Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens

Indien u een relatie met i-Search heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u i-Search schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend e-mailadres: caron@i-search.nl

Vragen of klachten

Als u vragen en/of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Caron Ellens. U heeft ook het recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen zij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Aanpassen Privacyverklaring

i-Search behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.